ثبت انواع شرکت های تجاری از ابتدا تا انتها

ثبت انواع شرکت های تجاری :
هر شرکت تجارتی زمانی معتبر است و از نظر قانونی رسمیت دارد که به ثبت رسیده باشد که درباره ی ثبت شرکت های تجارتی در حال حاضر با قوانین بشرح ذیل مواجه هستیم:

  • شرکت سهامی عام

شرکتی است که موسسین آن مکلفند برای تامین قسمتی از سرمایه آن به مردم مراجعه کنند.حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت سهامی عام پنج میلیون ریال بوده و تعداد موسسین آن نیز باید حداقل پنج نفر باشند ( مواد 4، 5 ، و 107 ل.ا.ق.ت ) مراجعه به عامه از طریق پذیره نویسی صورت می گیرد.

  • شرکت سهامی خاص

شرکتی است که کلیه سرمایه آن منحصراَ توسط خود موسسین تامین می شود، حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال بوده و موسسین نیز نباید از سه نفر کمتر باشند ( مواد 3 و 4 و 5 ل.ا.ق.ت) مسئولیت مدنی سهامدار در مقابل قروض و دیون شرکت محدود به مبلغ اسمی سهمی است که سهامدار در شرکت سهامی سرمایه گذاری کرده است.( ماده 1 ل.ا.ق.ت)

  • شرکت تضامنی

شرکت هایی هستند که برای امور تجاری، و تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل می شوند.شرکاء در مقابل دیون و قروض شرکت مسئولیت شخصی، نامحدود و تضامنی دارند.در شرکت تضامنی، قید نام یکی از شرکاء به دنبال نام شرکت ضروری می باشد؛ مثل شرکت تضامنی داوود و شرکاء و این امر به خاطر اهمیت شخصیت شرکاء و جلب اعتماد ثالث می باشد.( موارد 116، 117 و 124 ق.ت)

  • شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود،از رایج ترین شرکت های بازرگانی در کشور ما می باشد و عمدتاَ بین اعضای یک خانواده یا افراد فامیل و یا دوستان و آشنایان تشکیل می گردد
شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای انجام امور تجاری تشکیل می شود.مسئولیت شریک در مقابل قروض و دیون شرکت به میزان سهم الشرکه ای است که شخص در شرکت سرمایه گذاری کرده است.فرق این شرکت با شرکت های سهامی در این است که در شرکت با مسئولیت محدود به هیچ وجه سهم الشرکه صادر نمی شود و جز با رضایت عده ای از شرکاء که سه چهارم سرمایه متعلق به آن ها باشد قابل نقل و انتقال نیست.ولی در شرکت های سهامی، سهام منتشر گردیده و نیز قابل نقل و انتقال می باشد.در شرکت با مسئولیت محدود در صورت پیش بینی در اساسنامه، با فوت ، حجر ، ممنوعیت قانونی یا قضایی یکی از شرکاء شرکت منحل می شود ولی در شرکت های سهامی عام و خاص در چنین شرایطی شرکت به حیات خود ادامه می دهد.

  • شرکت نسبی

شرکتی است که برای انجام امور تجاری، تحت نام مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل می شود و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت آورده یا سرمایه ای است که در شرکت دارد.( ماده 183 ق.ت)

  • شرکت مختلط غیر سهامی

شرکتی است که برای امور تجاری، تحت نام مخصوص بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود تشکیل می شود.مسئولیت شرکای ضامن، تضامنی، نامحدود و شخصی است ولی مسئولیت شرکای با مسئولیت محدود به میزان سرمایه ای است که هر شریک در شرکت سرمایه گذاری  کرده است.در این نوع شرکت، سهم الشرکه قابل نقل و انتقال نبوده و شرکت با فوت یا حجر یا ممنوعیت قضایی هر یک از شرکا اصولاَ منحل می گردد.

  • شرکت مختلط سهامی

شرکت هایی هستند که تحت نام مخصوص بین یک یا چند شریک ضامن و یک یا چند نفر سهامدار تشکیل می شوند.مسئولیت شریک یا شرکای ضامن تضامنی، نامحدود و شخصی است و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت محدود به مبلغ اسمی سهامی است که هر یک از آنان در شرکت دارند.در این نوع شرکت ها سهام سهامداران قابلیت نقل و انتقال داشته و با فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی سهامدار شرکت منحل نمی شود.( مواد 162 و 163)

  • شرکت تعاونی

این نوع شرکت ها به منظور رفع نیازمندی های مشترک اعضاء تشکیل و مسئولیت هر یک از سهامداران در مقابل قروض و دیون شرکت محدود به مبلغ اسمی سهم یا سهامی است که سهامدار در شرکت تعاونی دارا می باشد.در حال حاضر قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب شهریور 1370 بر فعالیت های شرکت تعاونی حاکمیت دارد.
برای ثبت انواع شرکت ، اظهارنامه ی ثبت و تقاضانامه ثبت شرکت باید بر اساس قانون و آئین ثبت شرکت تقدیم گردد و برای انجام این امر اوراق چاپی مخصوص به وسیله اداره ثبت شرکت ها تهیه و تنظیم شده که متقاضی ثبت شرکت آن ها را در دو نسخه تنظیم و تسلیم مرجع ثبت می نماید.
بر اساس ماده 196 قانون تجارت:اسناد و نوشتجاتی که برای ثبت شرکت لازم است و در نظامنامه وزارت عدلیه معین شده است به شرح ذیل می باشد:
1- شرکت نامه حاوی مشخصات شرکت
2- اساسنامه
3- صورت جلسه مجمع عمومی
4- صورت جلسه انتخاب مدیران و قبولی آن ها
پس از فراهم نمودن اسناد فوق، به سامانه اداره ثبت شرکت ها مراجعه نمایید. امروزه در پی تحولاتی که در رابطه با نحوه ی ثبت شرکت ها بوجود آمده،ثبت شرکت ها در اداره ثبت از طریق سامانه ی اینترنتی  http:irsherkat.ssaa.ir  به طور غیر حضوری انجام می گیرد.علاوه بر آن می توان کلیه اطلاعات مربوط به چگونگی تنظیم درخواست ها و مدارک مورد لزوم بخشنامه ها و شیوه نامه های اجرایی ثبت شرکتها و اطلاع رسانی های  آتی  را نیز از طریق پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکت ها به آدرس http:sherkat.ssaa.ir  رصد و پیگیری نمود.
بدین ترتیب،برای ثبت شرکت به صورت آنلاین پس از ورود به سامانه ی http:irsherkat.ssaa.ir به قسمت (پذیرش درخواست ثبت شرکت) مراجعه نمایید و اطلاعات خواسته شده را تکمیل کنید.
_درج مشخصات اولیه متقاضی
درج مشخصات متقاضی، از اقدامات اولیه جهت طی نمودن روند ثبت شرکت از طریق اینترنت می باشد.اولین کاری که باید انجام داد این است که تعداد اعضای شرکت و سهامداران آن با توجه به نوع فعالیت مبتنی بر نوع شرکت مشخص شود.
سایر اطلاعاتی که می بایست در سامانه درج گردد عبارت است از :
اطلاعات شرکت _
شناسه ملی شرکت را باید در این قسمت وارد کرد. در مواردی هم که شناسه ی ملی را شخص در اختیار ندارد می توان شماره ثبت را وارد نمود. منظور از شماره ثبت شرکت، شماره ای است که در زمان ثبت به شرکت اختصاص می دهند. بعد از وارد نمودن شماره ملی یا شماره ثبت نوع شرکت را باید مشخص نمود. به عنوان مثال ( شرکت سهامی خاص، با مسؤلیت محدود، نسبی یا تضامنی ….)
_اطلاعات جلسه
در این مرحله نوع صورتجلسه مشخص می گردد.( مجمع عمومی سالیانه، مجمع عمومی عادی، یافوق العاده)
نصاب جلسه باید تعیین گردد که آیا با حضور کلیه اعضای شرکت تشکیل شده ویا اکثریت اعضا در آن شرکت داشته اند.
نام، نام خانوادگی، شماره ملی، شماره همراه متقاضی را برای اطلاع رسانی باید وارد نمود.
سمت متقاضی  نیز مبنی بر اینکه متقاضی اصیل است ویاعنوان وکیل را دارد مشخص گردد.
در قسمت مربوط به اطلاعات جلسه تاریخ و ساعت شروع  وپایان جلسه را نیز باید تکمیل نمود و چنانچه در طول یک روز چند جلسه برگزار شود باید تقدم و تأخر ساعات جلسات با دقت وارد شود.
نام، نام خانوادگی سمت امضا کننده دفتر مشخص گردد.
وضعیت توکیل امضاکننده  نشان می دهد حق وکیل اعطا شده  یا نه که باید در اینجا معلوم گردد.
وارد نمودن کد پستی شرکت_
_تصمیمات جلسه:
تصمیمات اتخاذ شده در جلسه باید وارد شود.
تصمیم را از فهرست نوع تصمیم انتخاب می نماییم.
چنانچه در یک جلسه چند تصمیم گرفته شود باید همگی در صورتجلسه آورده شود.
نام های درخواستی:_
چنانچه موضوع تغییر نام در جلسه مطرح شود باید اطلاعات این قسمت را تکمیل نمود.
بر اساس اولویت و ترتیب اسامی پنج نام پیشنهادی را مشخص نمایید.(به اولویتهای بالاتر ترتیب اثر داده می شود).
در انتخاب نام شرکت نکات ذیل حائز اهمیت است :
_اسامی انتخابی برای شرکت باید دارای 3 سیلاب(اسم خاص) باشد.
_اسامی انتخابی باید دارای معنی در فرهنگ دهخدا باشد.
_لاتین نباشد.
_نام های انتخابی  مخالف موازین شرعی نباشد و با شئونات انقلاب اسلامی ایران منافات نداشته باشد.
_تکراری نباشد و قبلاَ ثبت نشده باشد.(برای آگاهی از تکراری نبودن نام شرکت می توانید با ورود به پایگاه  اطلاعاتی شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور به نشانی http://www.ilenc.ir از نام پیشنهادیتان استعلام بگیرید.)
_دارای اسم خاص باشد.
_از اعداد بصورت ریاضی استفاده نشود بلکه بصورت حروف نوشته شود.
_ در انتخاب نام شرکت،بهتر آن است که قلمرو مکانی را لحاظ نکنید. چرا که ممکن است بخواهید شهرتان را و یا فعالیتتان را گسترش دهید .در هر صورت،نام محل در اسم شرکت تنها در صورتی مورد تایید اداره ثبت قرار می گیرد که شرکت حاضر در همان حوزه ثبتی به ثبت برسد.
_موارد مشخصی وجود دارد که نباید جزء اسامی اضافه شده به عناوین شرکت باشد.من جمله موارد زیر:
ملی- ایران- ملت- کشور- انتظام- نظام- نفت- پتروشیمی- دادگستر- بنیاد- سازمان- مرکز- بهزیست- بانک- بسیج-جهاد-آسانسور-آژانس-ایثار-ایثارگران-شاهد-شهید-آزاده-جانبازان-تکنو-فامیلی-فیلتر-نیک-باور-میکروبرد-تست-استار-تک-مدرن-پیک-امنیت-کارواش-کارواش-فانتزی-شهروند-اقتصاد-میهن-جوانان-ایمان-دکوراسیون-هدف-سپاه- تکنیک-دیتا- تک نو- تکنولوژی- اورست- مونتاژ- ونوس- دفتر- ایتال- بیو- کنترل- متریک- مترلژی
درج اشخاص جلسه و سمت آن ها_
اعضای حاضر در جلسه مشخص می شوند.
سمت شخص در جلسه ملاک قرار می گیرد.
مشخصات شخص شامل ( نوع شخص، نام شخص، نام خانوادگی شخص، شماره ملی و نام پدر) وارد می شود.
شماره ملی شخص ایرانی وشماره گذرنامه شخص غیر ایرانی وارد می گردد.
نام شخص، شناسه ملی، و شماره ثبت شخص حقوقی درج می شود.
ارتباط اشخاص جلسه:_
نماینده یا وکیل بودن شخص در جلسه در این قسمت وارد می شود.
در صورت نمایندگی، نوع آن مشخص شود که وکیل است، وصی است یا قیم..
سپس موکل تعیین می گردد.
تأیید مدارک مورد نیاز:
مدارکی که جهت تغییرات شرکت لازم است باید در این قسمت تأیید شود.
متن صورتجلسه:
دریافت متن پیشنهادی رایانه یا تایپ متن صورتجلسه انجام میشود.
پذیرش نهایی:
بعد از پذیرش اینترنتی از طریق سامانه و اخذ تأییدیه پذیرش، متقاضیان باید نسخه های اصلی صورتجلسات تنظیمی و ضمایم آنها را به همراه کپی شناسنامه و کارت ملی افراد حاضر در جلسه و وکالتنامه وکیل و یک نسخه از برگه را پست نمایند.ارسال صورتجلسه مکانیزه به ثبت شرکتها و تأیید پذیرش به عنوان آخرین مرحله جهت ثبت تغییرات اینترنتی شرکت می باشد.
پس از پست مدارک به اداره ثبت شرکت ها ، بارکدی از طرف اداره پست به شخص ارائه می گردد تا نسبت به درج آن در قسمت مربوطه در سامانه اقدام گردد.
لازم به ذکر است در صورتی که تا حداکثر 24 ساعت پست مدارک بارکد کدپستی در سامانه درج نگردد عیناَ عودت می گردد.پس از ارسال مدارک و درج بارکد در سامانه می بایست نسبت به پیگیری وضعیت ثبت شرکت در سامانه اقدام نمود. معمولاَ تا 48 ساعت پس از ارسال مدارک وضعیتی که در سامانه قید می گردد همان ارسال مدارک می باشد. پس از این وضعیت چنانچه مدارک توسط داده آماری تایید گردد پرونده در وضعیت ارجاع به کارشناس قرار می گیرد. این وضعیت برای پرونده ممکن است تا دو هفته و یا بیشتر ( با توجه به حوزه ثبتی و تعداد پرونده های موجود ) به طول انجامد.
پس از بررسی کارشناس پرونده ممکن است 3 اتفاق بیفتد :
1-رد پرونده ثبت شرکت
در این صورت پرونده ثبت شرکت دارای ایرادی است که قابل حل نمی باشد و کلیه مراحل ثبتی می بایست از اتبدا از سر گرفته شود .
2- نقض پرونده ثبت شرکت
در این صورت پروننده دارای ایراداتی است که ممکن است قابل رفع باشد ، در این حالت می بایست ایرادات پرونده را دقیقاَ رفع نموده و توسط پاکت های مخصوص رفع نقص به اداره ثبت شرکت ها فرستاد تا پس از طی مراحل مخصوص به خود رفع نقص انجام گیرد و پرونده ثبت گردد.
3- ارسال شده برای صدور آگهی
در صورت کامل بودن مدارک تقدیمی ، کارشناس اداره ثبت شرکت ها اقدام به تهیه پیش نویس آگهی ثبت نموده و به متقاضیان ثبت یا یکی از شرکا یا وکیل رسمی شرکت تحویل می دهد.سپس امضایی دال بر ” ثبت با سند برابر است ” از شرکا یا وکیل رسمی شرکت اخذ می گردد.سپس دو نسخه آگهی به امضای رییس اداره رسیده و یک نسخه از تمامی مدارک در پرونده شرکت ، ضبط و نسخه دوم جهت نگهداری در شرکت به متقاضی داده می شود و این سند ” سند ثبت شرکت ” است.
با توجه به ماده 6 نظامنامه قانون تجارت ، وزارت عدلیه و ماده 197 قانون تجارت در ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت شرکت ، باید خلاصه شرکت نامه و منضمات آن ، توسط اداره ثبت در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت به خرج خود شرکت ، منتشر گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. زمینه های مورد نیاز مشخص شده اند *

ارسال دیدگاه