قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

فصل اول ـ تعاریف و اشخاص مشمول

ماده۱ـ تعاریف:

الف ـ فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء ، ارتشاء ، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداخت‌‌‌های غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص‌‌‌های غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی

ب ـ مؤسسات خصوصی حرف‌‌های عهده‌دار مأموریت عمومی، مؤسسات غیردولتی می‌باشند که مطابق قوانین و مقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی را بر عهده دارند نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی

ج ـ تحصیل مال نامشروع، موضوع ماده (۲) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام.

ماده۲ـ اشخاص مشمول این قانون عبارتند از:

الف ـ افراد مذکور در مـواد (۱) تا (۵) قانون مدیریت خدمات کشـوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶

ب ـ واحد‌‌های زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستآن‌‌‌های مقدس با موافقت ایشان

ج ـ شورا‌‌های اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرف‌‌های عهده دار مأموریت عمومی

د ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی موضوع این قانون

 

 

فصل دوم ـ تکالیف دستگاه‌‌ها در پیشگیری از مفاسد اداری

ماده۳ـ دستگاه‌‌‌های مشمول بند‌‌های (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون و مدیران و مسؤولان آن‌‌ها مکلفند:

الف ـ کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب نامه‌‌ها، دستورالعمل‌‌ها، بخشنامه‌‌ها، رویه‌‌ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرآیند‌‌های کاری و زمان بندی انجام کار‌ها، استاندارد‌ها، معیار و شاخص‌‌‌های مورد عمل، مأموریت‌‌‌ها، شرح وظایف دستگاه‌‌ها و واحد‌‌های مربوط، همچنین مراحل مختلف اخذ مجوز‌ها، موافقت‌‌‌های اصولی، مفاصاحساب‌‌ها، تسهیلات اعطائی، نقشه‌‌‌های تفصیلی شهر‌ها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانه‌‌‌های ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیات‌‌ها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را باید در دیدارگاه‌‌‌های الکترونیک به اطلاع عموم برسانند.

ایجاد دیدارگاه‌‌‌های الکترونیک مانع از بهره برداری روش‌‌‌های مناسب دیگر برای اطلاع رسانی به هنگام و ضروری مراجعین نیست.

ب ـ متن قرارداد‌‌های مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات که به روش مناقصه، مزایده، ترک تشریفات و غیره توسط دستگاه‌‌‌های مشمول بند‌‌های (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون منعقد می‌گردد و همچنین اسناد و ضمائم آن‌‌ها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز کلیه پرداخت‌‌ها، باید به پایگاه اطلاعات قرارداد‌ها وارد گردد.

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون آیین نامه اجرائی آن شامل ضوابط و موارد استثناء ، نحوه و میزان دسترسی عموم مردم به اطلاعات قرارداد‌ها را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند و ظرف یک سال پایگاه اطلاعات قرارداد‌ها را ایجاد نماید.

تبصره۱ـ

قرارداد‌‌‌هایی که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد و نیز مواردی که به موجب قوانین، افشاء اطلاعات آن‌‌ها ممنوع می‌باشد و یا قرارداد‌‌های محرمانه از شمول این حکم مستثنی است. تشخیص محرمانه بودن قرارداد‌‌های مذکور بر عهده کارگروهی مرکب از معاونین وزراء اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاون دستگاه مربوط حسب مورد است.

تبصره۲ـ

تأخیر در ورود اطلاعات مذکور در بند‌‌های فوق یا ورود ناقص اطلاعات یا ورود اطلاعات خلاف واقع در پایگاه‌‌‌های مذکور تخلف محسوب می‌شود و متخلف به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت در دستگاه‌‌‌های موضوع بند‌‌های (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون محکوم می‌گردد.

ماده۴ـ

به منظور پیشگیری از شکل‌گیری فساد طبق تعریف ماده (۱) این قانون، وزارت اطلاعات موظف است نقاط مهم و آسیب پذیر در فعالیت‌‌‌های کلان اقتصادی دولتی و عمومی مانند معاملات و قرارداد‌‌های بزرگ خارجی، سرمایه گذاری‌‌‌های بزرگ، طرح‌‌‌های ملی و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور در دستگاه‌‌‌های اجرائی را در صورت وجود گزارش موثق و یا قرائن معتبر مبنی بر تخلف یا سوء عملکرد، با کسب مجوز قضائی لازم پوشش اطلاعاتی کافی و مناسب بدهد.

تبصره۱ـ وزارت اطلاعات نیز در پرونده‌‌‌های فساد مالی کلان ضابطه قوه قضائیه محسوب می‌شود.

تبصره۲ـ وزارت اطلاعات موظف به پشتیبانی از بانک اطلاعاتی موجود در دبیرخانه است.

ماده۵ ـ

محرومیت‌‌‌های موضوع این قانون و اشخاص مشمول محرومیت، اعم از حقیقی و یا حقوقی به قرار زیر است:

الف ـ محرومیت‌‌ها:

۱ـ شرکت در مناقصه‌‌ها و مزایده‌‌ها یا انجام معامله یا انعقاد قرارداد با دستگاه‌‌‌های موضوع بند‌‌های (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون با نصاب معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۳

۲ـ دریافت تسهیلات مالی و اعتباری از دستگاه‌‌‌های موضوع بند‌‌های (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون

۳ـ تأسیس شرکت تجاری، مؤسسه غیرتجاری و عضویت در هیأت مدیره و مدیریت و بازرسی هر نوع شرکت یا مؤسسه

۴ـ دریافت و یا استفاده از کارت بازرگانی

۵ ـ اخذ موافقتنامه اصولی و یا مجوز واردات و صادرات

۶ ـ عضویت در ارکان مدیریتی و نظارتی در تشکل‌‌‌های حرف‌‌های، صنفی و شورا‌ها

۷ـ عضویت در هیأت‌‌‌های رسیدگی به تخلفات اداری، انتظامی و انتصاب به مشاغل مدیریتی

ب ـ اشخاص مشمول محرومیت و میزان محرومیت آنان:

۱ـ اشخاصی که به قصد فرار از پرداخت حقوق عمومی و یا دولتی مرتکب اعمال زیر می‌گردند متناسب با نوع تخلف عمدی به دو تا پنج سال محرومیت به شرح زیر محکوم می‌شوند:

۱ـ۱ـ ارائه متقلبانه اسناد، صورت‌‌‌های مالی، اظ‌هارنامه‌‌‌های مالی و مالیاتی به مراجع رسمی ذی‌ربط، به یکی از محرومیت‌‌‌های مندرج در جزء‌‌های (۱)، (۲) و (۳) بند (الف) این ماده و یا هر سه آن‌‌ها

۲ـ۱ـ ثبت نکردن معاملاتی که ثبت آن‌‌ها در دفاتر قانونی بنگاه اقتصادی، براساس مقررات، الزامی است یا ثبت معاملات غیرواقعی، به یکی از محرومیت‌‌‌های مندرج در جزء‌‌‌های (۱)، (۲) و (۶) بند (الف) این ماده یا جمع دو و یا هر سه آن‌‌ها

۳ـ۱ـ ثبت هزینه‌‌ها و دیون واهی، یا ثبت هزینه‌‌ها و دیون با شناسه‌‌‌های اشخاص غیرمرتبط یا غیرواقعی در دفاتر قانونی بنگاه، به یکی از محرومیت‌‌‌های مذکور در جزء‌‌های (۱)، (۲) و (۵) بند (الف) این ماده و یا جمع دو یا هر سه آن‌‌ها

۴ـ۱ـ ارائه نکـردن اسناد حسابداری به مراجع قانونی یا امحاء آن‌‌ها قبل از زمان پیش بینی شده در مقررات، به یکی از محرومیت‌‌‌های مندرج در جزء‌‌های (۳) و (۶) بند (الف) این ماده یا هر دو آن‌‌ها

۵ ـ۱ـ استفاده از تسهیلات بانکی و امتیازات دولتی در غیرمحل مجاز مربوط، به یکی از محرومیت‌‌‌های مندرج در جزء‌‌های (۱)، (۲)، (۴) و (۶) بند (الف) این ماده یا جمع دو یا بیشتر آن‌‌ها

۶ ـ۱ـ استنکاف از پرداخت بدهی معوق مالیاتی یا عوارض قطعی قانونی در صورت تمکن مالی و نداشتن عذر موجه، به یکی از محرومیت‌‌‌های مندرج در جزء‌‌های (۱)، (۲)، (۳) و (۴) بند (الف) این ماده یا جمع دو یا بیشتر آن‌‌ها

تبصره۱ـ اگر مرتکب، از کارکنان دستگاه‌‌‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، به محرومیت مندرج در جزء (۷) بند (الف) نیز محکوم می‌شود.

تبصره۲ـ

حد نصاب مالی موارد مذکور برای اعمال محرومیت به تن‌‌‌هایی یا مجموعاً، معادل ده برابر نصاب معاملات بزرگ یا بیشتر موضوع قانون برگزاری مناقصات در هر سال مالی است.

۲ـ محکومان به مجازات‌‌‌های قطعی زیر، در جرائم مالی عمدی تصریح شده در این قانون، به مدت سه سال از تاریخ قطعیت رأی، مشمول کلیه محرومیت‌‌‌های مندرج در بند (الف) این ماده می‌شوند، مشروط بر اینکه در حکم قطعی دادگاه به محرومیت‌‌‌های موضوع این قانون محکوم نشده باشند:

۱ـ۲ـ دو سال حبس و بیشتر

۲ـ۲ـ جزای نقدی به میزان ده برابر نصاب معاملات بزرگ و یا بیشتر، موضوع قانون برگزاری مناقصات

۳ـ۲ـ محکومان به مجازات قطعی دو بار یا بیشتر که مجموع مجازات آنان از جزء‌‌های (۱ـ۲) و یا (۲ـ۲) بیشتر باشد.

ماده۶ ـ

هیأتی مرکب از یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران تشکیل می‌شود تا پس از رسیدگی و تشخیص موارد مطروحه درباره افراد مشمول ماده (۵) این قانون، گزارش مستدل و مستند خود را از طریق دبیرخانه برای رسیدگی به قوه قضائیه پیشن‌هاد و در غیر این صورت پرونده را مختومه نماید. قوه قضائیه موظف است در شعبه ای مرکب از سه نفر قاضی که توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب می‌شوند با رعایت اصول آیین دادرسی به گزارش‌‌‌های هیأت مذکور رسیدگی کند. حکم صادره از این دادگاه قطعی است.

تبصره۱ـ

اگر متخلف برای تأمین حقوق دولتی یا عمومی یا حسن جریان امور، اقدامات مؤثری کرده باشد، دادگاه چه درباره موضوع تصمیم‌گیری کرده باشد و یا پرونده مفتوح باشد، می‌تواند مدت محرومیت را به حداقل یک سال کاهش دهد. اگر متهم از مراجع قضائی حکم برائت یا منع تعقیب دریافت کند، دبیرخانه برای رفع محرومیت اقدام می کند.

تبصره۲ـ

اگر شخص، مرتکب چند مورد از تخلفات موضوع ماده (۵) شده باشد، با توجه به نوع تخلفات، شخصیت مرتکب و اوضاع و احوال قضیه، به دو یا چند مجازات مذکور در بند (الف) ماده (۵) محکوم می‌شود و در هر صورت، مجازات، بیش از پنج سال محرومیت نیست.

تبصره۳ـ

دستگاه‌‌‌های نظارتی، بازرسان قانونی شرکت‌‌ها و مؤسسات و وزارت امور اقتصادی و دارایی، موظفند تخلفات را به هیأت مذکور در صدر ماده اعلام کنند.

تبصره۴ـ

هیأت می‌تواند شعب متعدد با ترکیب مشابه صدر این ماده داشته باشد، تعداد، محل تشکیل هیأت، طرز تشکیل، اجرای تصمیمات مربوط به درج نام اشخاص در فهرست محرومیـت و یا خروج نام آنان و نیز نحوه دسترسی و سایر امور اجرائی، به موجـب آیین نامه ای اسـت که ظرف سه ماه تـوسط سازمان بازرسی کل کشـور با همـکاری سایر دستگاه‌‌‌های مـذکور در این ماده تهـیه می‌شود و به تصـویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

تبصره۵ ـ

اعمال محرومیت‌‌‌های مذکور در ماده (۵) این قانون مانع رسیدگی به تخلفات اداری و جرائم ارتکابی مرتکبین در مراجع ذی‌صلاح نیست و دستگاه‌‌‌های ذی‌ربط نیز موظفند طبق مقررات، موضوعات مربوط به تأمین حقوق دستگاه خود را به  نحو مؤثر و بدون وقفه پیگیری کنند.

تبصره۶ ـ

دبیرخانه و بانک اطلاعات مربوط، موضوع پایگاه اطلاعاتی فهرست محرومیت در محل سازمان بازرسی کل کشور تشکیل می‌شود.

ماده۷ـ

دولت موظف است با همکاری سایر قوا به منظور فرهنگ‌سازی و ارتقاء سلامت نظام اداری براساس منابع اسلامی و متناسب با توسعه علوم و تجربیات روز دنیا ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون «منشور اخلاق حرف‌‌های کارگزاران نظام» را تدوین نماید.

تبصره ـ کلیه دستگاه‌‌‌های موضوع بند‌‌های (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون مکلفند براساس وظایف و مأموریت‌‌های خود در چهارچوب «منشور اخلاق حرف‌‌های کارگزاران نظام» به تدوین «رفتار حرف‌‌های و اخلاقی مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مدیران و کارکنان» خود اقدام نمایند.

ماده۸ ـ

به منظور پیشگیری از شکل گیری فساد، تکالیف ذیل حسب مورد بر عهده معاونت‌‌‌های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور است:

الف ـ به تدوین سیاست‌ها و راهکار‌‌های شفاف سازی اطلاعات و استقرار و تقویت نظام‌‌‌های اطلاعاتی و استانداردسازی امور و مستند نمودن فعالیت‌‌‌های دستگاه‌‌‌های اجرائی برای ثبت و ضبط شفاف و جامع کلیه عملیات، اطلاع رسانی لازم به عموم مردم و همچنین تأمین نیاز‌‌های اطلاعاتی دستگاه‌‌‌های نظارتی و اطلاعاتی کشور اقدام نماید.

ب ـ درباره آن دسته از فرایند‌‌های اداری از جمله نقل و انتقال اموال غیرمنقول، ثبت شرکت‌‌ها و واحد‌‌های تولیدی، اخذ مجوز مراحل مختلف صادرات و واردات و امور مربوط به اتباع بیـگانه که انجام آن به چـند سـازمان مربوط می‌گردد، به ایـجاد و راه اندازی فرایند‌‌های مرتبط و مکانیزه به گونه ای که نیاز به مراجعه اشخاص به ادارات مزبور به حداقل کاهش یابد، اقدام نماید.

ج ـ ترتیباتی را اتخاذ نماید که ظرف یک سال پس از تصویب این قانون کلیه معاملات بزرگ مندرج در قانون مناقصات اشخاص مشمول بند‌‌های (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) تن‌ها با گشایش اعتبار ریالی از طریق نظام بانکی صورت گیرد.

ماده۹ـ

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است:

الف ـ در اجرای وظایف قانونی خود به اعمال نظارت بر فعالیت‌‌‌های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام و هرگونه سوء جریان را به همراه پیشن‌هاد‌‌های اصلاحی به مراجع ذی‌ربط منعکس نماید.

ب ـ ظرف حداکثر دو سال پس از تصویب این قانون نظام جامع اطلاعات مالیاتی و پایگاه اطلاعات چک‌‌های بلامحل و سفته‌‌‌های واخواستی و بدهی‌‌‌های معوق به اشخاص مذکور در بند‌‌های (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون را راه اندازی نماید.

ج ـ پایگاه اطلاعاتی رتبه بندی اعتباری اشخاص حقوقی و نیز تجار مذکور در قانون تجارت را راه اندازی نماید و آن را در دسترس مؤسسات اعتباری و اشخاص قرار دهد.

تبصره ـ

آیین‌نامه مربوط به نحوه رتبه بندی حدود دسترسی اشخاص و مؤسسات اعتباری و نحوه همکاری دستگاه‌‌ها برای تحلیل اطلاعات پایگاه مذکور در بند‌‌های (ب) و (ج) توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

د ـ ظرف یک سال پس از تصویب این قانون برنامه راهبردی مشخص در مورد بازارچه‌‌‌های مرزی، مناطق آزاد و ویژه تجاری و اقتصادی و اسکله‌‌‌های خاص تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند.

هـ ـ ظرف سه سال از تصویب این قانون قرارداد‌‌های تبادل اطلاعات مالیاتی، گمرکی و بورس را از طریق سازمان مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس اوراق ب‌هادار با سازمآن‌‌‌های متناظر در کشور‌‌های دیگر منعقد نماید و اقدامات قانونی لازم را برای تصویب در مجلس شورای اسلامی به عمل آورد.

ماده۱۰ـ

وزارت کشور موظف است تمهیدات لازم را درباره توسعه و تقویت سازمآن‌‌‌های مردم  ن‌هاد در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد و سنجش شاخص‌‌‌های فساد با رعایت مصالح نظام و در چ‌هارچوب قوانین و مقررات مربوط فراهم آورد و گزارش سالانه آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده۱۱ـ

قوه قضائیه موظف است:

الف ـ ظرف یک سال ضمن بازنگری قوانین جزائی مرتبط با جرائم موضوع این قانون و بررسی خلأ‌‌های موجود، لایح‌‌های جامع با هدف پیشگیری مؤثر از وقوع جرم از طریق تناسب مجازات‌‌ها با جرائم، تدوین نماید و در اختیار دولت قرار دهد تا دولت با رعایت ترتیبات قانونی اقدام لازم را به عمل آورد.

ب ـ ظرف یک سال لایحه جامعی به منظور رسیدگی به جرائم مربوط به مفاسد اقتصادی و مالی مدیران و کارکنان دستگاه‌‌‌های دولتی و عمومی که به سبب شغل و یا وظیفه مرتکب می‌شوند شامل تشکیلات، صلاحیت‌ها، آیین دادرسی و سایر موضوعات مربوط تهیه کند و به دولت ارائه دهد تا اقدامات قانونی را معمول دارد.

تبصره۱ـ

تا زمان ایجاد تشکیلات مذکور در هر حوزه قضائی با توجه به حجم جرائم اقتصادی و مالی موضوع این قانون، شعبه یا شعبی در دادسرا‌ها و دادگاه‌ها با رعایت صلاحیت‌‌های قانونی برای رسیدگی به جرائم مذکور اختصاص دهد. قضات این شعب باید دوره‌‌‌های مصوب آموزش‌‌‌های تخصصی را گذرانده باشند.

تبصره۲ـ

شرایط قضات دادسرا و دادگاه و همچنین دوره‌‌‌های آموزشی تخصصی به  موجب آیین‌نامه ای است که ظرف سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به  تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

ج ـ پایگاه اطلاعات مدیریت پرونده‌‌‌های مطروحه در دستگاه قضائی را ظرف دو سال راه اندازی نماید به گونه ای که:

۱  ـ  نسخه الکترونیکی از اطلاعات، اسناد و پرونده‌‌‌های مطروحه حداکثر بیست و چ‌هار ساعت پس از تولید یا دریافت در سامانه (سیستم) ثبت گردد.

۲ـ نوبت دهی رسیدگی به پرونده‌‌ها توسط سامانه تولید شود و فرآیند رسیدگی به  پرونده‌‌ها قابل ردیابی و پیگیری باشد.

۳ـ ثبت کلیه نامه‌‌‌های وارده و لوایح ارسالی به مراجع قضائی با احراز هویت اشخاص به صورت متمرکز در هر واحد قضائی امکان پذیر گردد.

۴   ـ امکان ارسال یا تحویل نسخه الکترونیک کلیه اوراق پرونده که مطالعه آن برای اصحاب دعوا مطابق قوانین، مجاز شناخته شده است میسر گردد.

۵ ـ پایگاه اطلاعات آراء صادره قضائی را راه اندازی نماید.

۶ ـ خلاصه اطلاعات کلیه پرونده‌‌‌های مطروحه در محلی مشخص در قوه قضائیه متمرکز و سرویس دهی اطلاعات لازم به کلیه دستگاه‌‌‌های نظارتی امکان پذیر گردد.

تبصره ـ

آیین‌نامه این سـامانه و زمان بنـدی اجرای آن و نیز موارد استثناء شامـل مـوارد امنیتی، مـصادیق خلاف اخلاق، عـفت و نظـم عمومی و اخـتلافات خانوادگـی و نحـوه دستـرسی اشخـاص و دستگاه‌‌‌های نظارتی و سـایر موضوعات مرتبط، حداکـثر ظرف سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

د ـ ظرف سه سال لوایح معاضدت قضائی با اولویت کشور‌‌های مهم طرف قرارداد تجاری با جمهوری اسلامی ایران را تهیه و جهت اقدام لازم قانونی به دولت ارسال نماید. قرارداد‌‌های دو جانبه باید حسب مورد حداقل یکی از موارد زیر را دربرگیرد:

۱ـ استرداد متهمان و مجرمان مفاسد مالی

۲ـ استرداد اموال و دارایی‌‌‌های نامشروع و حاصل از اقدامات مجرمانه

۳ـ تبادل اطلاعات درباره موارد اثبات شده یا در حال پیگیری در مورد مفاسد مالی

ماده۱۲ـ

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است:

الف ـ ظرف دو سال نسبت به تکمیل و اجرای طرح حدنگاری (کاداستر) و سایر ترتیبات قانونی لازم اقدام و اطلاعات لازم را در پایگاه اطلاعاتی مربوط وارد نماید. حدود دسترسی اشخاص به این پایگاه را آیین‌نامه اجرائی مشخص می کند.

آیین‌نامه اجرائی توسط وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارتخانه‌‌‌های اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیرو‌‌های مسلح تهیه می‌شود و به  تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

ب ـ ظرف یک سال پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی را ایجاد نماید.

تبصره۱ـ

ورود اطلاعات پایگاه اطلاعاتی مذکور در بند (ب) راجع به آن دسته از اشخاص حقوقی که در سایر مراجع به ثبت رسیده یا می رسند حسب مورد بر عهده دستگاه ثبت کننده است.

تبصره۲ـ

آیین‌نامه اجرائی بند (ب) و تبصره (۱) آن توسط وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ج ـ ظرف یک سال شبکه و پایگاه اطلاعاتی مشترک بین دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را راه اندازی نماید، به نحوی که ثبت و تبادل کلیه وقایع دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از طریق نظام متمرکز مذکور تسهیل گردد.

 

 

فصل سوم ـ تکالیف عمومی

ماده۱۳ـ

کلیه مسؤولان دستگاه‌‌‌های مشمول این قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع یا وقوع جرائم مربوط به ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ درصد (پورسانت) در معاملات داخلی یا خارجی، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، دخالت در معاملات دولتی در مواردی که ممنوعیت قانونی دارد، تحصیل مال نامشروع، استفاده غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی و یا تضییع آن‌‌ها، تدلیس در معاملات دولتی، اخذ وجه یا مال غیرقانونی یا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری تحت هر عنوان اعم از کمیسیون، پاداش، حق‌الزحمه یا حق‌العمل در معامله یا مزایده یا مناقصه و سایر جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادی در حوزه مأموریت خود بلافاصله باید مراتب را به مقامات قضائی و اداری رسیدگی کننده به جرائم و تخلفات گزارش نمایند، در غیر این صورت مشمول مجازات مقرر در ماده (۶۰۶) قانون مجازات اسلامی می‌شوند.

تبصره ـ هر یک از کارکنان دستگاه‌‌‌های موضوع این قانون که در حیطه وظایف خود از وقوع جرائم مذکور در دستگاه متبوع خود مطلع شود مکلف است بدون اطلاع سایرین مراتب را به صورت مکتوب و فوری به مسؤول بالاتر خود و یا واحد نظارتی گزارش نماید در غیر این صورت مشمول مجازات فوق می‌شود.

ماده۱۴ـ

بازرسان، کارشناسان رسمی، حسابرسان و حسابداران، ممیزین، ذی‌حساب‌‌ها، ناظرین و سایر اشخاصی که مسؤول ثبت یا رسیدگی به اسناد، دفاتر و فعالیت‌‌‌های اشخاص حقیقی و حقوقی در حیطه وظایف خود می‌باشند موظفند در صورت مشاهده هرگونه فساد موضوع این قانون، چنانچه ترتیباتی در قوانین دیگر نباشد، مراتب را به مرجع نظارتی یا قضائی ذی‌صلاح اعلام نمایند. متخلفین به سه سال محرومیت یا انفصال از خدمت در دستگاه‌‌‌های مشمول این قانون و یا جزای نقدی به میزان دو تا ده برابر مبلغ معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاری مناقصات و نیز لغو عضویت در انجمن‌ها، مؤسسات و اتحادیه‌‌‌های صنفی و حرف‌‌های و یا هر دو مجازات محکوم می‌شوند.

ماده۱۵ـ

مقامات، مدیران و سرپرستان مستقیم هر واحد در سازمآن‌‌‌های دولتی بند (الف) ماده (۲) این قانون به تناسب مسؤولیت و سرپرستی خود موظف به نظارت بر واحد‌‌های تحت سرپرستی، پیشگیری و مقابله با فساد اداری، شناسایی موارد آن و اعلام مراتب حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح می باشند. واحد‌‌های حقوقی، بازرسی و حراست و حفاظت پرسنل دستگاه‌‌‌های مربوط موظف به پیگیری موضوع تا حصول نتیجه می باشند.

ماده۱۶ـ

پس از را‌هاندازی هر یک از پایگاه‌‌‌های اطلاعات مذکور در این قانون چنانچه افرادی که مسؤول ارائه و ثبت اطلاعات می باشند در انجام وظایف خود قصور نمایند با آنان طبق قوانین و مقررات مربوط رفتار می‌شود.

ماده۱۷ـ

دولت مکلف است طبق مقررات این قانون نسبت به حمایت قانونی و تأمین امنیت و جبران خسارت اشخاصی که تحت عنوان مخبر یا گزارش دهنده، اطلاعات خود را برای پیشگیری، کشف یا اثبات جرم و همچنین شناسایی مرتکب، در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار می دهند و به این دلیل در معرض تهدید و اقدامات انتقام جویانه قرار می گیرند، اقدام نماید. اقدامات حمایتی عبارتند از:

الف ـ عدم افشاء اطلاعات مربوط به هویت و مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت اشخاص مذکور، مگر در مواردی که قاضی رسیدگی کننده به لحاظ ضرورت شرعی یا محاکمه عادلانه و تأمین حق دفاع متهم افشاء هویت آنان را لازم بداند. چگونگی عدم افشاء هویت اشخاص یاد شده و همچنین دسترسی اشخاص ذی‌نفع، در آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص می‌شود.

ب ـ فراهم آوردن موجبات انتقال افراد مذکور با درخواست آنان به محل مناسب دیگر در صورتی که در دستگاه‌‌‌های اجرائی موضوع بند‌‌های (الف)، (ب) و  (ج) ماده (۲) این قانون شاغل باشند، دستگاه مربوط موظف به انجام این امر است و این انتقال نباید به هیچ وجه موجب تقلیل حقوق، مزایا، گروه شغلی و حقوق مکتسبه مستخدم گردد.

ج ـ جبران صدمات و خسارات جسمی یا مالی در مواردی که امکان جبران فوری آن از ناحیه واردکننده صدمه یا خسارت ممکن نباشد. در این صورت دولت جانشین زیان دیده محسوب می‌شود و می‌تواند خسارت پرداخت شده را مطالبه نماید.

د ـ هرگونه رفتار تبعیض‌آمیز از جمله اخراج، بازخرید کردن، بازنشسته نمودن پیش از موعد، تغییر وضعیت، جابه جایی، ارزشیابی غیرمنصفانه، لغو قرارداد، قطع یا کاهش حقوق و مزایای مخبر، گزارش‌دهنده و منبعی که اطلاعات صحیحی را به مقامات ذی‌صلاح قانونی منعکس می نمایند ممنوع است.

تبصره ـ اشخاص فوق در صورتی مشمول مقررات این قانون می‌شوند که اطلاعات آن‌‌ها صحیح و اقدامات آنان مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح باشد.

نحوه اقدامات حمایتی، نوع آن و میزان جبران خسارت آنان، طبق مقرراتی است که توسط وزارت اطلاعات و با همکاری وزارت دادگستری و معاونت‌‌‌های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می‌شود و اقدامات قانونی لازم برای تصویب در مجلس شورای اسلامی به عمل می‌آید.

ماده۱۸ـ

هر نوع فعالیت اقتصادی به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای کلیه دستگاه‌‌‌های مندرج در بند‌‌های (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون که در وظایف و اختیارات قانونی آن‌‌ها فعالیت‌‌‌های اقتصادی پیش بینی نشده، ممنوع است.

ماده۱۹ـ

نسخه ای از پژوهش‌‌ها و تحقیقات غیرمحرمانه که کلاً از محل بودجه عمومی تأمین اعتبار شده است باید به نحو مناسب در دسترس اشخاص قرار گیرد.

ماده۲۰ـ

کلیه اشخاص مشمول بند‌‌های (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون مکلفند ظرف دو سال پس از تصویب این قانون فرایند امور مالی و مکاتبات اداری خود را مکانیزه نمایند.

ماده۲۱ـ

کلیه اشخاص مشمول بند‌‌های (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون موظفند فقط از نرم افزار‌‌های مالی و اداری که در شورای عالی انفورماتیک به ثبت رسیده است استفاده نمایند.

تبصره۱ـ

خرید نرم افزار‌‌های خارجی اعلامی از سوی شورای مزبور از شمول این ماده مستثنی است.

تبصره۲ـ

شورای عالی انفورماتیک باید قبل از ثبت هر نرم افزار از رعایت معیار‌ها و استاندارد‌‌های مصوب اطمینان حاصل نماید.

تبصره۳ـ

کلیه اشخاص مشمول موظفند ظرف یک سال از تصویب این قانون نرم افزار‌‌های مورد استفاده فعلی خود را با شرایط مزبور سازگار نمایند.

ماده۲۲ـ

کلیه ذی‌حساب‌‌ها، حسابداران و بازرسان قانونی اعم از اشخاص مذکور بند‌‌های (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون و یا بخش خصوصی باید براساس نظر شورای عالی انفورماتیک از اصالت نرم افزار‌‌های مورد استفاده در مجموعه خود اطمینان حاصل نمایند.

ماده۲۳ـ

در صورتی که شرکت‌‌های تولیدکننده نرم افزار برخلاف استاندارد‌‌های مصوب به تغییر در نرم‌افزار اقدام نمایند رتبه بندی آن شرکت به مدت سه سال لغو می‌شود و کلیه مسؤولان ذی‌ربط به مدت پنج سال حق ثبت حقوق مادی و معنوی هیچ نرم افزاری را ندارند. هرگونه تغییر برخلاف استاندارد‌ها در نرم افزار‌‌های مذکور ممنوع و مسؤولیت متوجه استفاده‌کننده است.

ماده۲۴ـ

هرگونه اظ‌هار خلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیرواقعی به دستگاه‌‌‌های مشـمول این قانون که موجب تضـییع حقوق قانونی دولت یا شـخص ثالث و یا فرار از پرداخت عوارض یا کسب امتیاز ناروا گردد، جرم محسوب می‌شود. چنانچه برای عمل ارتکابی در سایر قوانین مجازاتی تعیین شده باشد به همان مجازات محکوم می‌شود. در غیر این صورت علاوه بر لغو امتیاز، مرتکب به جزای نقدی معادل حقوق تضییع شده و نیز جبران زیان وارده با مطالبه ذی‌نفع محکوم می‌گردد.

هر یک از کارکنان دستگاه‌‌ها که حسب وظیفه با موارد مذکور مواجه شوند مکلفند موضوع را به مقام بالاتر گزارش نمایند، مقام مسؤول درصورتی که گزارش را مقرون به صحت تشخیص دهد مراتب را به مرجع قضائی اعلام می نماید. متخلفین از این تکلیف به مجازات یک تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شوند.

ماده۲۵ـ

دستگاه‌‌‌های مذکور در بند‌‌های (الف) ، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون موظفند به بازنگـری و مهندسی مجدد سامانه پاسخگویی به شکایات و مکانیزه نمودن آن به نحوی اقدام نمایند که دریافت شکایات به طور غیرحضوری توسط واحد‌‌‌هایی که مسؤولیت پاسخگویی و رسیدگی به شکایات مردم را دارند به واحد مربوطه در دستگاه منعکس گردد.

واحد مزبور موظف است براساس زمان بندی تعیین شده به ارائه پاسخ به متقاضی یا شاکی اقدام نماید و درصورت عدم پاسخگویی در مهلت معین، موضوع در سلسله مراتب اداری تا بالاترین مقام دستگاه منعکس شود. واحد‌‌های مزبور موظفند در صورت وارد نبودن شکایت، موضوع را به صورت مکتوب و با ذکر علت به شاکی اعلام نمایند.

کلیه مراحل فوق باید حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول شکایت خاتمه یابد. عدم رسیدگی به شکایت یا عدم انـعکاس موضوع به مراجع ذی‌صلاح یا عدم پاسـخ مکتوب به شاکی در مهلت مذکور، تخلف محسوب و با مرتکبین طبق قوانین مربوطه برخورد می‌شود.

تبصره۱ـ

سازمان بازرسی کل کشور مسؤول نظارت بر حسن اجراء این ماده است.

تبصره۲ـ

دستگاه‌‌‌های تحت نظر مقام رهبری و نیز دستگاه‌‌‌‌هایی که در قانون اساسی برای آنان حکم خاص وجود دارد از شمول این ماده مستثنی می باشند.

ماده۲۶ـ

درموارد زیر اشخاص تشویق می‌گردند:

الف ـ مدیران، سرپرستان، کارکنان و یا اشخاصی که موفق به شناسایی، کشف و معرفی افراد متخلف مذکور در این قانون گردند، مشروط بر آن که تخلف یا جرم در مراجع صالح اثبات شود.

ب ـ مدیران و کارکنان و اشخاص مشمول این قانون که در راه‌اندازی کامل پایگاه اطلاعاتی مکانیزه تلاش فوق‌العاده داشته باشند.

ج ـ هریک از اشخاص مشمول این قانون که موفق شوند در طول یک سال میزان سلامت اداری را براساس شاخـص‌‌های موضوع بند (الف) ماده (۲۸) این قانون واحد تحت سرپرستی خود ارتقاء دهند.

د ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسـط معاونـت‌‌‌های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ـ

چنانچه اشخاص مشمول بند (د) ماده (۲) این قانون در جهت تحقق بند‌‌های فوق الذکر اقدام نمایند براساس آئین‌نامه اجرائی این ماده مشمول تشویقات معنوی و مادی می‌شوند.

ماده۲۷ـ

وظایف و تکالیف مقرر در این قانون نافی فعالیت‌‌‌های ستاد مبارزه با مفاسد مالی که در اجراء فرمان مقام رهبری تشکیل شده است، نمی‌باشد.

ماده۲۸ـ

شورای دستگاه‌‌‌های نظارتی موضوع ماده (۲۲۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، موظف به اقدامات زیر است:

الف ـ تهیه شاخص‌‌های اندازه‌گیری میزان سلامت اداری در دستگاه‌‌‌های موضوع بند‌‌های (الف)، (ج) و (د) ماده (۲) این قانون و اعلام عمومی آن‌‌ها.

ب ـ اندازه‌گیری میزان سلامت اداری به صورت کلی و موردی و اعلام نتیجه بررسی به مسؤولان و مردم حداکثر تا پایان شهریور ماه سال بعد.

ج ـ بررسی اقدامات دستگاه‌‌‌های مشمول قانون از راه تهیه گزارش درباره عملکرد و اجرای برنامه‌‌‌های پیشگیرانه و مقابله با فساد، اعلام قوت‌‌ها و ضعف‌‌ها و ارائه پیشن‌هاد به دستگاه‌‌‌های مسؤول

تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب سران قوا می رسد.

ماده۲۹ـ

دولت موظف است در بودجه سالانه کل کشور، اعتبارات مورد نیاز برای اجراء مقررات این قانون و اعتبارات لازم برای هزینه‌‌‌های قانونی طرح دعاوی جرائم موضوع این قانون و پیگیری آن‌‌ها از قبیل هزینه دادرسی، کارشناسی و اجراء احکام را در دستگاه‌‌‌های اجرائی پیش بینی نماید. سایر دستگاه‌‌‌‌هایی که از بودجه سالانه کل کشور استفاده نمی نمایند موظفند هزینه مزبور را از محل بودجه خود تأمین نمایند.

ماده۳۰ـ

شکایات و دعاوی مربوط به مبارزه با فساد مالی باید در مراجع قضائی و اداری خارج از نوبت رسیدگی شود.

ماده۳۱ـ

سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌‌‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر ن‌هاد‌‌های آموزشی و فرهنگی و تبلیغی موظفند در راستای اجراء برنامه‌‌‌های آموزش عمومی و اطلاع رسانی این قانون که از طریق ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ابلاغ می‌گردد، اقدامات لازم را به عمل آورند.

ماده۳۲ـ

مسؤولیت اجرای این قانون و مصوبات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه‌‌‌های مشمول با وزیر و بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط است و افراد یادشده مکلفند با اتخاذ تدابیر و ساز و کار‌‌های مناسب، از حداکثر ظرفیت واحد‌ها و بخش‌‌های نظارتی و سایر بخش‌‌های مربوط به کنترل اجرای این قانون استفاده نمایند.

ماده۳۳ـ

آیین‌نامه اجرائی این قانون، در غیر مواردی که تعیین تکلیف شده است، ظرف شش ماه توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و وزارتخانه‌‌‌های اطلاعات، دادگستری و امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده۳۴ـ

هرگونه افشاء اطلاعات پایگاه‌‌های اطلاعاتی دستگاه‌‌‌های مذکور برخلاف قوانین و مقررات، ممنوع است و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سرّی دولتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳ محکوم می‌گردد.

ماده۳۵ـ

هـرگونه دسترسی غیرمجاز به پایگاه‌‌های اطلاعاتی موضوع این قانون ممنوع است و متخلف حسب مورد به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود. شروع به جرم مزبور نیز مشمول مجازات حبس از نود و یک روز تا شش ماه است.

قـانون فوق مـشتمل بر سـی و پـنج ماده و بیست و هـشت تبصره در جـلسه علنی روز یکشـنبه مورخ بیسـت و نهم اردیبهشـت  ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفـت مجلـس شـورای اسلامی اجرای آزمایشـی آن به مـدت سه سـال تصویـب و در تاریخ ۷/۸/۱۳۹۰ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. زمینه های مورد نیاز مشخص شده اند *

ارسال دیدگاه